Algemene voorwaarden Bootverhuur Haaglanden, juni 2020

Deze Algemene huurvoorwaarden gelden en zijn van toepassing op de huur van vaartuigen van Bootverhuur Haaglanden en bevestigen de gemaakte afspraken met tussen huurder en verhuurder. Van deze voorwaarden kan enkel en alleen schriftelijk worden afgeweken.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1. Verhuurder: DFH Trading and Rentals B.V. (h.o.d.n. de Bootverhuur Haaglanden), kvk nummer 78042259.

1.2 Huurder: natuurlijk persoon met wie de verhuurder (1.1) de huurovereenkomst heeft gesloten en met een minimum leeftijd van 18 jaar.

1.3 Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen verhuurder en huurder voor de huur van een vaartuig. 

1.4 Verzekering: WA en Cascoverzekering afgesloten bij een door verhuurder geselecteerde verzekeringsmaatschappij. De polisvoorwaarden van deze maatschappij zijn geldig voor de verhuur van vaartuigen en van toepassing.

1.5 Legitimatie: tijdens de huurperiode laat huurder bij verhuurder een geldig legitimatiebewijs achter.

1.6 Inventarislijst: lijst van de bij het vaartuig behorende voorwerpen.

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

2.1 Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, en kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is, voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.

2.2 De verhuurder heeft het vaartuig ten behoeve van de huurder verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.

2.3 De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.

2.4 De verhuurder draagt er zorg voor dat de huurder bij aanvang van de huurperiode een vaartuig ontvangt met een volle brandstoftank.

2.5 De verhuurder zal de legitimatie na de huurperiode weer aan huurder overhandigen.


ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

3.1 Voor afvaart dienen de partijen de overeenkomst voor akkoord te tekenen, en dient de huursom, als alsmede additionele kosten te zijn betaald aan verhuurder. Huurder ontvangt een afschrift van de overeenkomst.

3.2 Huurder is verplicht bij het afhalen van het vaartuig een geldig legitimatiebewijs in bewaring te geven aan de verhuurder. Huurder verklaart zich hier expliciet mee akkoord te gaan.

3.3 Huurder dient het gehuurde -gedurende de duur van de overeenkomst- voor persoonlijk gebruik te gebruiken overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming. De huurder mag het vaartuig niet verhuren, leasen of in gebruik geven aan derden zonder toestemming van de verhuurder vooraf.

3.4 Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor juist gebruik van het vaartuig en het regelmatig controleren en veilig stellen van het vaartuig, de motor en de inventaris. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin de huurder het vaartuig heeft ontvangen.

3.5 Kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven-, kade-, liggelden en bekeuringen zijn voor rekening van de huurder.

3.6 Huurder is gehouden het vaartuig schoon te retourneren. Instructies t.b.v. het schoonmaken van het vaartuig worden de huurder bij ontvangst van het vaartuig overhandigd.

3.7 De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade en/of herstelkosten kunnen leiden, terstond aan de verhuurder mededelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Niet nakoming van deze bepaling kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.

3.8 Huurder huurt, indien noodzakelijk, het vaartuig met een volle tank brandstof. Schade veroorzaakt door het toedienen van verkeerde brandstof door huurder komt voor rekening van de huurder. 

3.9 Het is huurder niet toegestaan het vaartuig te gebruiken voor wedstrijden op basis van snelheid c.q. behendigheid. of het vaartuig te gebruiken om andere vaartuigen of objecten voort te slepen, trekken, duwen, etc. 

3.10 Alleen In overleg met verhuurder is het toegestaan om huisdieren op het vaartuig mee te nemen.

3.11 Huurder dient zich te houden aan de plaatselijk geldende vaarregels t.a.v. snelheid, het varen binnen het aangegeven vaargebied (boeien/betonning, verboden invaarten).


ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Huurder is verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het vaartuig en eventuele (gehuurde) accessoires.

4.2 De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig en de evt. bijbehorende accessoires, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.

4.3 De huurder is volledig aansprakelijk voor de hemzelf veroorzaakte (gevolg-) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het toegestane vaargebied.

4.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van huurder en andere opvarenden, tenzij veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming van de verhuurder.

4.5 Het eigen risico voor schade aan het vaartuig per gebeurtenis is gelijk aan het bedrag dat wordt opgenomen in de Huurovereenkomst. In geval van toerekenbare schade, waaronder ook verstaand krassen, deuken en zichtbare beschadigingen, kan verhuurder huurder hiervoor aansprakelijk stellen. Bij meerdere gebeurtenissen kan huurder dus aansprakelijk gehouden worden voor het eigen risico per gebeurtenis. Indien de kosten van de schade lager blijken te zijn dan het eigen risico, dan zullen de werkelijk gemaakte kosten bij huurder in rekening worden gebracht. Indien de schade kan worden verhaald op een tegenpartij, zal de verhuurder het eigen risico weer terugstorten aan de huurder na afwikkeling daarvan.


ARTIKEL 5 – ANNULERING

5.1 Huurder heeft het recht tot kosteloze annulering tot 48 uur voorafgaand aan de huurovereenkomst. Indien er 48 uur of minder resteert voorafgaand aan de huurperiode wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht. Annulering bij 24 uur of minder voorafgaand aan de huurperiode is niet mogelijk.  

5.2 Huurder heeft het recht bij slecht weer en voorafgaand aan de huurperiode de huur van het vaartuig kosteloos te verplaatsen naar een ander, nader te overeenkomen  datum. Onder slecht weer wordt verstaan hevige regenval, storm en onweer; ofwel omstandigheden waarbij het niet geoorloofd is te water te gaan.

5.3 Artikel 5.2 geldt niet voor het vroegtijdig afbreken van de huurperiode.


ARTIKEL 6 – WANPRESTATIE

6.1 Het is huurder niet toegestaan het vaartuig te betreden met meer dan het door verhuurder aangegeven aantal maximaal personen of het vaartuig anders te gebruiken dan door verhuurder bedoelde en beoogde gebruik. 

6.3 Huurder is verantwoordelijk zorg te dragen voor een schipper c.q. kapitein c.q. stuurman die ten tijde van het besturen van het vaartuig nuchter is en blijft.

6.4 Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom met € 20,00 per kwartier, alsmede behoud verhuurder het recht op de vergoeding van verdere (gevolg-)schade zoals misgelopen huur- inkomsten door huurder. 

6.5 Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij hem heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 3 en 4 van deze voorwaarden, is verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. 

6.5 Verhuurder kan de overeenkomst op ieder moment, eenzijdig beëindigen, zonder restitutie van de huursom over te gaan als: a. huurder zich niet aan huurvoorwaarden houdt; b. huurder overlast veroorzaakt in het vaargebied of de haven(s). Één en ander ter beoordeling van de verhuurder.

6.5 Verhuurder heeft het recht het vaartuig -opnieuw- te verhuren, wanneer de huurder zonder enige berichtgeving meer dan 30 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert.


ARTIKEL 7 – INVENTARIS

7.1 Bij vertrek ontvangt huurder een vaartuig met accessoires zoals benoemd en in de huurovereenkomst. Bij schade en/of verlies van deze accessoires geldt artikel 4. De prijzen liggen ter inzage op de receptie. Accessoires in afgesloten ruimten zijn niet voor gebruik van de huurder.