Nijverheidsstraat 32 2288 BB Rijswijk

Algemene voorwaarden Bootverhuur Haaglanden

Deze Algemene huurvoorwaarden gelden en zijn van toepassing op de huur van vaartuigen van Bootverhuur Haaglanden en bevestigen de gemaakte afspraken tussen huurder en verhuurder. Van deze voorwaarden kan enkel en alleen schriftelijk worden afgeweken.

 

Belangrijke huurvoorwaarden in het kort:

 • Huurder is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of mede opvarenden aan derden veroorzaakte schade.
 • De bestuurder dient minimaal 18 jaar te zijn.
 • Voor het huren van een boot geldt een borgsom van €75,-. De borgsom wordt, indien er geen schade gevaren is, binnen 5 werkdagen teruggestort.
 • Voor afvaart wordt het legitimatiebewijs gecontroleerd op echtheid en geldigheid.
 • Voor afvaart wordt de huurovereenkomst getekend.
 • Bij overschrijding van de afgesproken eindtijd wordt er €20,- per kwartier in rekening gebracht, alsmede behoud verhuurder het recht op de vergoeding van verdere (gevolg-)schade zoals misgelopen huurinkomsten door huurder. Dit zal worden ingehouden op de borg.
 • U dient de boot in goede, schone, originele en complete staat in te leveren. Als de boot na het varen niet in redelijk schone staat wordt ingeleverd, brengen wij schoonmaakkosten in rekening beginnend bij €15,- en houden we in van de borg.
 • Eventueel afval dient u zelf van boord te verwijderen. Op locatie zijn afvalbakken aanwezig.
 • Neem bij schade of pech altijd direct contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)6 16 09 83 14.
 
 

Definities

In deze algemene huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verhuurder: AYO Verhuur & Handel (h.o.d.n. de Bootverhuur Haaglanden), kvk nummer 82990662
 • Huurder: natuurlijk persoon die namens zichzelf, of namens een groep, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) de overeenkomst met verhuurder afsluit, met een minimum leeftijd van 18 jaar.
 • Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
 • Vaartuig: het gehele vaartuig, inclusief buitenboordmotor, alle ingebouwde elektronica en complete standaarduitrusting.
 
 

Algemene regels 

Verhuurder verhuurt de boten in tijdsblokken van minimaal 2 uur. De boten dienen in alle gevallen op de afgesproken tijd terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf (schriftelijk) anders overeengekomen. Het toegestane maximum aantal personen per boot mag nimmer overschreden worden. Huurder dient voor afvaart een door de verhuurder op naam gestelde verhuurovereenkomst te ondertekenen en zich te identificeren door middel van een paspoort, rijbewijs, of ID-kaart. De boot wordt uitsluitend meegegeven na ondertekening van de huurovereenkomst en betaling van de borg en huurbedrag.

De minimumleeftijd om een boot bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 jaar. Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs. Er mag geen afval overboord gegooid worden of op de kade worden achtergelaten. Huurder dient geen overlast te veroorzaken voor anderen op het water en voor omwonenden of voor belasting van het milieu. Elektrisch versterkte harde muziek aan boord is in de grachten van Delft en Den Haag niet toegestaan. Open vuur en roken aan boord is niet toegestaan.

De huurder dient de boot veilig aan te leggen en/of af te meren. De boot mag niet onbeheerd achtergelaten worden. Naaldhakken zijn niet toegestaan aan boord!

Bij slecht weer (zicht van max. 50 meter, aanhoudende regen, onweer of harde wind dan wel code geel en oranje in de betreffende regio) behoudt zowel verhuurder als huurder zich het recht de reservering kosteloos te verplaatsen naar een ander, nader te overeenkomen datum. Dit gebeurt in de regel 24 uur voor afvaart.

Verhuurder kan de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden houden en de boot onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Verhuurder is dan niet verplicht de huurprijs terug te storten.

 

 

Vaarregels en vaargebied

De vaartuigen van verhuurder mogen worden gebruikt op binnenwateren met een straal van maximaal 40 kilometer van de verhuurlocatie. Het gebruik van de vaartuigen buiten dit gebied is niet toegestaan. 

Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen. Huurder dient zich te houden aan water verkeersborden. Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. In de grachten van Delft en Den Haag is het verboden aan te meren. Ongemotoriseerde vaartuigen zoals supboards, kano’s, roeiboten, rondvaartboten, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen groter dan 20 meter hebben te allen tijde voorrang.

 

 

Verplichtingen verhuurder

Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, en kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is, voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huurder bij aanvang van de huurperiode een vaartuig ontvangt met een volle brandstoftank.

 

Verplichtingen huurder

Huurder en verhuurder controleren voor afvaart of de in de huurovereenkomst opgenomen standaarduitrusting aanwezig, volledig en deugdelijk is. Huurder en verhuurder controleren voor afvaart het vaartuig op eventuele niet door verhuurder vastgelegde schade. Bestaande schade aan het vaartuig of standaarduitrusting wordt vermeld op de huurovereenkomst.  Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel of aanvullende instructies aan boord. Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het vaartuig. Huurder dient zich te houden aan de plaatselijk geldende vaarregels t.a.v. snelheid, het varen binnen het aangegeven vaargebied (boeien/betonning, verboden invaarten). Het is de huurder niet toegestaan andere vaartuigen of objecten te slepen. Alleen in overleg met verhuurder is het toegestaan om huisdieren op het vaartuig mee te nemen.

Huurder zal het vaartuig als goed schipper en overeenkomstig de bestemming en deze algemene voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel noch gedeeltelijk. De uitrusting (zoals routekaarten, reddingsvesten, peddel, kussens, etc.) die huurder van verhuurder meekrijgt of zich al in de boot bevinden dienen ná de huurperiode in dezelfde staat te verkeren als vóór de afvaart. Bij vermissing of schade brengt verhuurder de huurder een passend bedrag in rekening. De huurder is zelf verantwoordelijk om passagiers die niet kunnen zwemmen te voorzien van een goed passend zwemvest, al dan niet door de verhuurder ter beschikking gesteld. Zwemvesten zijn te huur via de online boeking of op locatie. Het is de huurder niet toegestaan om kinderen te laten varen. 

 

Aansprakelijkheid en schade

Bij verlies, c.q. diefstal tijdens huurperiode is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de schade. Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel, is de huurder volledig aansprakelijk. Huurder is tevens in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor (gevolg) schade, kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.

 

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of mede opvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de vaartuig huur.

 

Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten. Ook hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders of oppassers. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig. De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), wordt volledig op huurder verhaald. 

 

Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het tussen hem en verhuurder overeengekomen vaargebied. Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. 

 

De huurder mag de boot of enig onderdeel daarvan niet doorverhuren. De huurder is verantwoordelijk voor elke schade, mechanisch of anderszins, die direct het gevolg is door misbruik van de boot door de huurder; bijvoorbeeld schade aan de boot, motor of schade door onverantwoord gebruik. De huurder mag geen gevaarlijke, giftige of ontvlambare zaken in of op de boot vervoeren. De huurder mag niet met de boot varen indien hij onder invloed is van drank, drugs of andere bedwelmende middelen.

 

 

Borg

De borg bij huur varieert van €75,00 tot €150,00. Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening bij de huurder gebracht. Indien er schade aan de boot of aan de inventaris is toegebracht, wordt deze schade in eerste instantie met het borgbedrag verrekend. Bij schade door nalatigheid, moedwil en als gevolg van onverantwoord alcohol- en/of drugsgebruik, wordt huurder aansprakelijk gesteld voor de gehele schade, zij het direct, indirect, of voor vervolgschades. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van de verhuurder, havenmeester, politie en bevoegde waterwegbeheerders. Huurder krijgt voor afvaart een instructie inzake de behandeling van de boot, de motor en toebehoren.

 

 

Annulering van een reservering

Annuleringen dienen altijd schriftelijk gedaan te worden, via info@bootverhuurhaaglanden.nl of telefonisch.  Tot 48 uur (2 dagen) voor afvaart kan een boeking gewijzigd worden. Indien er 48 uur of minder resteert voorafgaand aan de huurperiode wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht. Annulering bij 24 uur of minder voorafgaand aan de huurperiode is niet mogelijk, dan brengen we het volledige huurbedrag bij u in rekening. Bent u niet komen opdagen, dan is er geen mogelijkheid om uw geld terug te geven. We hebben immers de boot voor u gereserveerd en hebben mogelijk ‘nee’ moeten verkopen aan andere gasten die wilden varen.

 

 

Slecht weer clausule

Huurder heeft het recht bij slecht weer en voorafgaand aan de huurperiode de huur van het vaartuig kosteloos te verplaatsen naar een ander, nader te overeenkomen datum. Onder slecht weer wordt verstaan hevige regenval, storm en onweer; ofwel omstandigheden waarbij het niet geoorloofd is te water te gaan. Annuleren wordt altijd gedaan vanaf code geel (zie ook waarschuwingen KNMI).

 

 

Ontbinding huurovereenkomst 

Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als: 

A. huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt

B. huurder overlast veroorzaakt in of rond de vaarroutes en jacht– en passantenhavens, een en ander ter beoordeling van de verhuurder. 

 

 

Pech onderweg

Bij schade of pech neem direct contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)6 16 09 83 14. Huurder dient de aanwijzingen en instructies van verhuurder in het geval van storingen of schades stipt uit te voeren. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verplichting tot schadevergoeding voor uitgaven van de huurder als gevolg van een storing aan het vaartuig. Indien een schadevergoeding gerechtvaardigd is, zal deze maximaal bestaan uit een restitutie van de tijd die verloren gegaan is als gevolg van de storing waardoor het vaartuig niet meer te gebruiken is.